ردیف

عنوان طرح

مجری

همکاران

داوران

سال

1

بررسی سطح سرمی فولات قبل و بعد از درمان با فتوتراپی در بیماران مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان رازی رشت از مهر ماه1395لغایت فروردین 1397

دکتر رعنا رفیعی

دکتر لیلا یوسف خانی

دکتر عباس درجانی

دکتر زهرا عطرکارروشن

دکتر حجت افتخاری

دکتر کاوه قرائی نژاد

1394

2

مقایسه اثر درمانی ژل داپسون 5٪  با ژل بنزیل پراکسید 5 ٪ درهمراهی با داکسی سایکلین خوراکی در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس متوسط  مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت سال 1396

دکتر حجت افتخاری

دکتر عباس درجانی

دکتر زهرا عطرکارروشن

احسان ابوطالب

دکتر نرگس علیزاده

سحر نباتچی احمدی

ناهید نیکخواه

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر رعنا رفیعی

1394

3

ارزش تشخیصی درماتوسکوپ دیجیتال درتشخیص و افتراق لیکن پلانوپیلاریس ولوپوس اریتماتو دیسکویید اسکالپ

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر رعنا رفیعی

دکتر حجت افتخاری

علیرضا مصباح

الهه رفیعی

دکتر عباس درجانی

دکتر نرگس علیزاده

دکتر احسان کاظم نژاد

1395

4

بررسی فراوانی عوارض پوستی مخاطی کموتراپی  و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به سرطان غیر متاستاتیک پستان مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال های 97-95

دکتر نرگس علیزاده

حسین میرپور

دکتر عباس درجانی

دکتر رعنا رفیعی

الهه رفیعی

مریم محمد حسینی

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر حجت افتخاری

دکتر احسان کاظم نژاد

1395

5

بررسی همراهی درگیری مخاطی والگوی ایمونوفلورسانس مستقیم در ضایعات جلدی بیماران مبتلا به بولوس پمفیگویید دربیمارستان رازی رشت طی سال های 95-1387

دکتر رعنا رفیعی

دکتر لیلا یوسف خانی

الهه رفیعی

دکتر حجت افتخاری

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر عباس درجانی

دکتر نرگس علیزاده

دکتر زهرا عطرکارروشن

1395

6

بررسی ارتباط آنژیوم گیلاسی( (cherry angioma با دیس لیپیدمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

دکتر عباس درجانی

دکتر رعنا رفیعی

دکتر نرگس علیزاده

الهه رفیعی

سیده ساره شفائی تنکابنی

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر حجت افتخاری

دکتر زهرا عطرکارروشن

1395

7

مقایسه فراوانی اتوآنتی بادی های غیر اختصاصی (ANA ,RF, Anti Tpo, Anti Tg Ab) در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان رازی رشت با افراد سالم

دکتر حجت افتخاری

ویدا جمشید نویری

الهه رفیعی

اصغر حاجی عباسی

دکتر عباس درجانی

دکتر کاوه قرائی نژاد دکتر رعنا رفیعی

 سهیل سلطانی پور

1395

8

بررسی فراوانی تظاهرات چشمی و عوامل مرتبط در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 1396 تا 1397

دکتر نرگس علیزاده

یوسف علیزاده

دکتر احسان کاظم نژاد

سیده زینب عظیمی

فریبرز برونمند پور

دکتر عباس درجانی

رضا سلطانی مقدم

دکتر حجت افتخاری

مریم شکیبا

دکتر رعنا رفیعی

1396

9

بررسی اپیدمیولوژی و روند بروز تجمعی سرطان پوست در استان گیلان طی سال‌های 93-1389

دکتر عباس درجانی

دکتر رعنا رفیعی

دکتر نرگس علیزاده

الهه رفیعی

سیده ساره شفائی تنکابنی

فاطمه شمسا

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر حجت افتخاری

دکتر زهرا عطرکارروشن

1396

10

بررسی میزان همخوانی معاینه بالینی و درماتوسکوپی دیجیتال در درگیری ناخن در بیماران پسوریاسیس مراجعه کننده به درمانگاههای پوست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر عباس درجانی

دکتر نرگس علیزاده

الهه رفیعی

کتایون دادگستر

دکتر رعنا رفیعی

دکتر زهرا عطرکارروشن

دکتر حجت افتخاری

1396

11

بررسی مقایسه ای سطح سرمی سلنیوم در مبتلایان به زگیل های متعدد جلدی و افراد غیر مبتلا در درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت  از آبان 1396 لغایت آبان 1397 

دکتر رعنا رفیعی

مقداد نصیری

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر نرگس علیزاده

الهه رفیعی

دکتر عباس درجانی

دکتر حجت افتخاری

دکتر زهرا عطرکارروشن

1396

12

بررسی ارتباط سطح سرمی فریتین، روی و ویتامین دی با ریزش موی تلوژن افلوویوم مزمن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی رشت

دکتر رعنا رفیعی

دکتر حجت افتخاری

دکتر نرگس علیزاده

الهه رفیعی

مریم صادق ویشکایی

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر عباس درجانی

دکتر زهرا عطرکارروشن

1397

13

بررسی مقایسه ای سطح سرمی سلنیوم در مبتلایان به پسوریازیس با افراد سالم و ارتباط آن با شدت بیماری پوستی (PASI) و درگیری ناخنی (NAPSI) در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1397

دکتر حجت افتخاری

دکتر رعنا رفیعی

دکتر عباس درجانی

الهه رفیعی

میثم ملائی

بهزاد نوروزی

دکتر نرگس علیزاده

دکتر کاوه قرائی نژاد

سهیل سلطانی پور

1397

14

بررسی همراهی آن‍‍ژیوم گیلاسی (cherry angioma) با همانژیوم کبدی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1397

دکتر رعنا رفیعی

امیر رضا دلیلی

محمود میراحمدی

دکتر عباس درجانی

دکتر نرگس علیزاده

دکتر کاوه قرائی نژاد

الهه رفیعی

الهه رفیعی

دکتر حجت افتخاری

دکتر زهرا عطرکارروشن

سیما فلاح ارض پیما

1397

15

بررسی همراهی پسوریازیس با هیپوتیروییدی و ارتباط آن با شدت بیماری پوستی (PASI) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی طی سال 1397 لغایت 1398

دکتر عباس درجانی

دکتر لیلا یوسف خانی

دکتر کاوه قرائی نژاد

دکتر حجت افتخاری

دکتر رعنا رفیعی

دکتر نرگس علیزاده

دکتر احسان کاظم نژاد

1398

آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 07:44